درخواست سمینار رایگان

این شرکت جهت آشنایی بیشتر مدیران و کارشناسان محترم صنایع بزرگ کشور اقدام به برگزاری سمینار رایگان ماشینکاری در محل می نماید . این سمینار درمحل آن شرکت و مدت آن حدود 3 ساعت می باشد که تاریخ برگزاری آن با هماهنگی تعیین می گردد و اهم مطالب آن به شرح ذیل می باشد . …

درخواست سمینار رایگان ادامه »