تاییدیه حسن انجام کار پتروشیمی ها و صنایع دریایی

لیست برخی از صنایع دریایی و پتروشیمی هایی که رضایت کامل از خدمات ماشینکاری در محل شرکت ماشین ابزار مکث داشته اند:

تاییدیه پتروشیمی
تاییدیه پتروشیمی
تاییدیه پتروشیمی
تاییدیه پتروشیمی