تاییدیه حسن انجام کار کارخانجات فولاد

لیست برخی از کارخانجات فولاد که رضایت کامل از خدمات ماشینکاری در محل شرکت ماشین ابزار مکث داشته اند:

corts
فولاد مبارکه
تاییدیه فولاد
تاییدیه فولاد
تاییدیه فولاد
تاییدیه فولاد
تاییدیه فولاد
تاییدیه فولاد
تاییدیه فولاد
تاییدیه فولاد
تاییدیه فولاد